ضرورت مواجهه تکاملی با علوم شناختی
تحولات در ریاضیات؛ لازمه کارآمدسازی علوم انسانی - اسلامی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.