کد مطلب: 897
اداری - مالی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۴
 
وظائف و مسئوليت‌ها

محور اول: امور حراست و مخابرات
۱. تأمين امنيت و ايمنی ساختمان در برابر خطراتی چون حريق، سرقت، و... با امکانات و روش‌های مطلوب؛
۲. حفظ و حراست از اموال دفتر با آيين نامه مشخص؛
۳. پاسخ گويی به تماس‌های تلفنی و ارجاع آن به بخش‌های مرتبط با امکانات تلفن گويا و ...؛
۴. کمک به روابط عمومی و دفتر معاونت در برگزاری جلسات، نشست‌ها و مراسم‌های عمومی يا خاص و ميزبانی از مراجعان و مهمانان خاص در موارد مورد نياز.
محور دوم: امور تأسيساتی
نگهداری و تعمير کليه امکانات و تجهيزات سرمايه‌ای دفتر (به جز تجهيزات مربوط به فناوری اطلاعات) اعم از تجهيزات اداری، سرمايشی، گرمايشی، آب و برق و... (مراجعه به متخصصان فنی در موارد مورد نياز).
محور سوم: حمل و نقل، خريد و انجام خدمات بيرونی
۱. خريد و دريافت و تأمين خدمات و اقلام موردنياز مديريت‌های گوناگون دفتر ؛
۲. ارسال مرسولات پستی.
محور چهارم: امور پذيرايی
۱. ارائه خدمات مستمر پذيرايی به کارکنان، اساتيد و محققان دفتر، اعم از پذيرايی های بين روز و وعده‌های غذايی، طبق آيين نامه مشخص (مستقيم يا غيرمستقيم)؛
۲. ارائه خدمات پذيرايی به جلسات آموزشی، پژوهشی، عمومی و مديريتی دفتر طبق آيين نامه مشخص؛
۳. ارائه خدمات پذيرايی به جلسات مهمانان رياست و مديران و محققان دفتر با آيين نامه مشخص.
محور پنجم: امور نظافت
تأمين نظافت و بهداشت عمومی ساختمان؛
محور ششم: امور کارگزينی و بايگانی اسناد و قراردادهای اداری ـ مالی
محور هفتم: حسابداری
۱. انجام محاسبات مربوط به پرداخت‌های دفتر با اعمال ضوابط قانونی و داخلی؛
۲. تهيه و تنظيم و ثبت گزارش‌ها و اسناد مالی دفتر و... .
محور هشتم: تنظيم برنامه و بودجه در تعامل ويژه با معاونت
محور نهم: مديريت مالی و حقوقی
۱. برنامه ريزی و پيگيری توسعه منابع مالی؛
۲. برنامه ريزی و مديريت مصرف منابع مالی؛
۳. اخذ مشاوره های حقوقی در امور مالی و اداری سازمان.
محور دهم: طراحی و ارائه خدمات رفاهی و وام
Share/Save/Bookmark