فرهنگستان علوم اسلامی قم 28 خرداد 1396 ساعت 14:24 https://www.foeq.ir/vdchtqn6d23nw.ft2.html -------------------------------------------------- عنوان : اداری - مالی -------------------------------------------------- متن : وظائف و مسئوليت‌ها محور اول: امور حراست و مخابرات ۱. تأمين امنيت و ايمنی ساختمان در برابر خطراتی چون حريق، سرقت، و... با امکانات و روش‌های مطلوب؛ ۲. حفظ و حراست از اموال دفتر با آيين نامه مشخص؛ ۳. پاسخ گويی به تماس‌های تلفنی و ارجاع آن به بخش‌های مرتبط با امکانات تلفن گويا و ...؛ ۴. کمک به روابط عمومی و دفتر معاونت در برگزاری جلسات، نشست‌ها و مراسم‌های عمومی يا خاص و ميزبانی از مراجعان و مهمانان خاص در موارد مورد نياز. محور دوم: امور تأسيساتی نگهداری و تعمير کليه امکانات و تجهيزات سرمايه‌ای دفتر (به جز تجهيزات مربوط به فناوری اطلاعات) اعم از تجهيزات اداری، سرمايشی، گرمايشی، آب و برق و... (مراجعه به متخصصان فنی در موارد مورد نياز). محور سوم: حمل و نقل، خريد و انجام خدمات بيرونی ۱. خريد و دريافت و تأمين خدمات و اقلام موردنياز مديريت‌های گوناگون دفتر ؛ ۲. ارسال مرسولات پستی. محور چهارم: امور پذيرايی ۱. ارائه خدمات مستمر پذيرايی به کارکنان، اساتيد و محققان دفتر، اعم از پذيرايی های بين روز و وعده‌های غذايی، طبق آيين نامه مشخص (مستقيم يا غيرمستقيم)؛ ۲. ارائه خدمات پذيرايی به جلسات آموزشی، پژوهشی، عمومی و مديريتی دفتر طبق آيين نامه مشخص؛ ۳. ارائه خدمات پذيرايی به جلسات مهمانان رياست و مديران و محققان دفتر با آيين نامه مشخص. محور پنجم: امور نظافت تأمين نظافت و بهداشت عمومی ساختمان؛ محور ششم: امور کارگزينی و بايگانی اسناد و قراردادهای اداری ـ مالی محور هفتم: حسابداری ۱. انجام محاسبات مربوط به پرداخت‌های دفتر با اعمال ضوابط قانونی و داخلی؛ ۲. تهيه و تنظيم و ثبت گزارش‌ها و اسناد مالی دفتر و... . محور هشتم: تنظيم برنامه و بودجه در تعامل ويژه با معاونت محور نهم: مديريت مالی و حقوقی ۱. برنامه ريزی و پيگيری توسعه منابع مالی؛ ۲. برنامه ريزی و مديريت مصرف منابع مالی؛ ۳. اخذ مشاوره های حقوقی در امور مالی و اداری سازمان. محور دهم: طراحی و ارائه خدمات رفاهی و وام